Жодна дитина не буде відрахована зі школи за обрану батьками форму навчання - Шкарлет

Мі­ністр ос­ві­ти і на­уки Сер­гій Шкар­лет у ефі­рі прог­ра­ми «Ра­нок з Ук­ра­їною» по­ві­до­мив, що цього­річ під­го­тов­ка кож­ної об­ласті, району та гро­ма­ди до по­чат­ку но­во­го нав­чаль­но­го три­ва­ти­ме при­най­мні до 18–20 сер­пня.

«На­ра­зі не­мож­ли­во спрог­но­зу­ва­ти без­пе­ко­ву си­ту­ацію. Вкот­ре на­го­ло­шую, що без­пе­ка — наш го­лов­ний прі­ори­тет. Ос­вітній про­цес бу­де фор­му­ва­ти­ся вик­лючно з ура­ху­ван­ням без­пе­ко­вої си­ту­ації в кож­но­му на­се­ле­но­му пун­кті», — заз­на­чив Сер­гій Шкар­лет.

За його сло­ва­ми, на­ра­зі фор­му­єть­ся ма­па зак­ла­дів ос­ві­ти та ук­риттів, у яких пе­ре­бу­ва­ти­муть учас­ни­ки ос­вітнього про­це­су у ра­зі ви­ник­нення заг­ро­зи, а та­кож від­працьову­ють­ся мар­шру­ти до ук­риттів. Зак­ла­дам ос­ві­ти, ук­риття яких не роз­ра­хо­ва­ні на всіх учас­ни­ків ос­вітнього про­це­су, про­по­ну­єть­ся змін­ність нав­чання.

Та­кож Мі­ністр по­ві­до­мив, що в ме­жах ро­бо­чої по­їз­дки в Оде­су оз­найомив­ся з ор­га­ні­за­ці­єю ук­риттів де­кіль­кох зак­ла­дів ос­ві­ти. Він під­крес­лив, що ог­ля­ну­ті схо­ви­ща Оде­щи­ни є зраз­ко­ви­ми, ад­же вмі­щу­ють по­над ти­ся­чу осіб, об­ладна­ні де­кіль­ко­ма ви­хо­да­ми, у при­мі­щен­нях є ап­течки із за­со­ба­ми пер­винної до­по­мо­ги, пит­на та тех­нічна во­да, за­па­си їжі то­що.

Крім то­го, Сер­гій Шкар­лет вчер­го­ве на­го­ло­сив на не­об­хіднос­ті ство­рен­ня без­печних умов і на­га­дав про пра­во бать­ків оби­ра­ти ре­жим нав­чання ді­тей.

«Ми ре­ко­мен­ду­ємо кож­ній шко­лі або гро­ма­ді ство­рю­ва­ти па­ра­ле­лі, у яких від­бу­ва­ти­меть­ся он­лайн-нав­чання. У та­кий спо­сіб ді­ти не бу­дуть від­лу­че­ні від ос­вітнього про­це­су, як­що бать­ки по­бо­юють­ся ре­жи­му оф­лайн», — по­ві­до­мив Мі­ністр.

Та­кож Сер­гій Шкар­лет заз­на­чив, що ор­га­ні­за­ція нав­чання в тра­ди­цій­но­му фор­ма­ті за­ли­ша­єть­ся ак­ту­аль­ною та не­об­хідною, про­те ли­ше в ком­фор­тних і без­печних умо­вах.

«Оф­лайн — це со­ці­алі­за­ція та сим­вол то­го, що на­віть під час вій­ни Ук­ра­їна про­дов­жує ос­ві­ту та фор­мує май­бут­нє», — за­ува­жив Мі­ністр.

Сер­гій Шкар­лет по­ві­до­мив, що дум­ки бать­ків що­до фор­ма­ту роз­ді­ля­ють­ся. Під час ефі­ру він на­вів прик­лад роз­мо­ви з ма­мою ди­ти­ни, яка вва­жає, що для шко­ля­рів без­печні­ше пе­ре­бу­ва­ти у шко­лі, а під час по­віт­ря­ної три­во­ги ра­зом із вчи­те­лем пря­му­ва­ти до схо­ви­ща. Жін­ка пе­ре­ко­на­на, що вдо­ма ди­ти­на мо­же роз­гу­бить­ся та не дій­ти до схо­ви­ща са­мос­тій­но.

Та­кож Мі­ністр спрос­ту­вав де­зін­форма­цію що­до обов’яз­ко­во­го оч­но­го нав­чання, яка ак­тивно по­ши­рю­єть­ся в сус­піль­стві.

«На­ка­зу що­до вик­лючно­го ре­жи­му оф­лайн не іс­нує. Ми чіт­ко ро­зу­мі­ємо, що не всі шко­ли вий­дуть на тра­ди­цій­не нав­чання. Ми мак­си­маль­но праг­не­мо це зро­би­ти та ство­ри­ти всі не­об­хідні умо­ви, про­те без­пе­ка учас­ни­ків ос­вітнього про­це­су за­ли­ша­єть­ся на пер­шо­му міс­ці. Жод­на ди­ти­на не бу­де від­ра­хо­ва­на зі шко­ли за об­ра­ну бать­ка­ми фор­му нав­чання», — під­крес­лив Сер­гій Шкар­лет.

2024 © Інформаційне агентство «Вчасно» — новини Донбасу.
2024 © ГО "Медіа-Погляд".

Права на всі матеріали належать ГО "Медіа-Погляд" (якщо не вказано інше) та охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права». Усі текстові матеріали поширюються відповідно до ліцензії CC BY-NC-ND 4.0.

Сайт створено за підтримки DW Akademie

Розроблено iDev